Com seleccionar una bomba de purins?

En manipular els purins, els usuaris sovint han de triar entre la construcció de revestiment de cautxú o de metall per a les seves bombes de purins. La taula 1 de la conclusió d’aquest article proporciona una comparació resumida d’ambdós dissenys.

El purí és un líquid amb sòlids en suspensió. L'abrasivitat del purí depèn de la concentració de sòlids, la duresa, la forma i l'energia cinètica de les partícules sòlides transferides a les superfícies de la bomba. Els purins poden ser corrosius i / o viscosos. Els sòlids poden incloure partícules fines o materials sòlids més grans que sovint tenen forma i distribució irregulars.

Determinar quan s'ha d'utilitzar una bomba centrífuga d'estil purí pot ser una decisió difícil. Sovint el cost d’una bomba de purins és moltes vegades el d’una bomba d’aigua estàndard i això pot dificultar molt la decisió d’utilitzar una bomba de purins. Un problema a l’hora de seleccionar un tipus de bomba és determinar si el fluid a bombar és en realitat una suspensió. Podem definir un purí com qualsevol fluid que conté més sòlids que el d’aigua potable. Ara bé, això no vol dir que s’hagi d’utilitzar una bomba de purins per a cada aplicació amb una petita quantitat de sòlids, sinó que s’hauria de considerar almenys una bomba de purins.

El bombament de purins en la seva forma més senzilla es pot dividir en tres categories: la suspensió lleugera, mitjana i pesada. En general, els fangs lleugers són fangs que no estan destinats a transportar sòlids. La presència dels sòlids es produeix més per accident que per disseny. D’altra banda, els fangs pesats són fangs dissenyats per transportar material d’un lloc a un altre. Molt sovint, el fluid que transporta en una suspensió pesada és només un mal necessari per ajudar a transportar el material desitjat. El purí mitjà és aquell que cau en algun lloc intermedi. En general, el percentatge de sòlids en una suspensió mitjana oscil·larà entre el 5% i el 20% en pes.

Després de determinar si es tracta o no de purins pesats, mitjans o lleugers, és hora de fer coincidir una bomba amb l'aplicació. A continuació es mostra un llistat general de les diferents característiques d’una suspensió lleugera, mitjana i pesada.

Característiques de purins lleugers:
● La presència de sòlids és principalment per accident
● Mides de sòlids <200 micres
● Suspensió no decantadora
● La massa específica del purí <1,05
● Menys del 5% de sòlids en pes

Característiques de purins mitjans:
● Mides de sòlids de 200 micres a 1/4 de polzada (6,4 mm)
● Suspensió decantadora o no decantadora
● La massa específica del purí <1,15
● Del 5% al ​​20% de sòlids en pes

Característiques de purins pesats:
● L'objectiu principal del purí és transportar material
● Sòlids> 6,4 mm (1/4 de polzada)
● Suspensió decantadora o no decantadora
● La massa específica del purí> 1,15
● Més del 20% de sòlids en pes

El llistat anterior és una guia ràpida per ajudar a classificar diverses aplicacions de bombes. Altres consideracions que cal abordar a l’hora de seleccionar un model de bomba són:
● Duresa abrasiva
● Forma de partícules
● Mida de les partícules
● Velocitat i direcció de les partícules
● Densitat de partícules
● Nitidesa de les partícules
Els dissenyadors de bombes de purins han tingut en compte tots els factors anteriors i han dissenyat bombes per donar a l’usuari final la vida útil màxima esperada. Malauradament, hi ha alguns compromisos que es fan per tal de proporcionar una vida de la bomba acceptable. La taula breu següent mostra la característica de disseny, els avantatges i el compromís de la bomba de purins.


Hora de publicació: 23-gen-2021